Kieruje zespołem prawa procesowego i postępowania arbitrażowego. Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w obszarze postępowań sądowych oraz arbitrażu. Reprezentuje klientów w toku postępowań przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi, w sprawach cywilnych i handlowych. Doradza również w sprawach dotyczących stosowania prawa unijnego oraz w sprawach z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego.
Dr Wojciech Dubis specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, międzynarodowym prawie prywatnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie handlowym, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z prawem bankowym, fuzjami i przejęciami, obrotem wierzytelnościami, prawem ubezpieczeń gospodarczych. Jest współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor szeregu opracowań oraz artykułów specjalistycznych dotyczących prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony konsumentów oraz prawa mediów elektronicznych. Współautor komentarzy dotyczących tych dziedzin prawa, w tym komentarza do Kodeksu cywilnego z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, umowy leasingu oraz umowy ubezpieczenia, a także komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Regularnie prowadzi szkolenia i seminaria o zamkniętym, jak i otwartym charakterze.

Pozostali prelegenci